پیشنهادات و شکایات

خودارزیابی توسط سازمان از طریق نظرسنجی از مشتریان به منظور بالا بردن میزان رضایت مشتری و بهبود عملکرد سازمان می باشد. که شامل دریافت، بررسی، تصمیم گیری و اقدام لازم جهت شکایات وارده و درخواست های رسیدگی مجدد از سوی مشتریان می باشد.

فرم نظرسنجی از مشتریان
Trends and popular topics after looking through the program online and reading a bit about sessions and presenters that caught my interest, I think I see a check this web link right here now few trends forming.