خدمات آزمون های تکمیلی غیر مخرب

هرگاه در بازرسی چشمی از سیلندر در خصوص نوع یا میزان عیوب دیده شده تردیدی وجود داشته باشد، باید از آزمون های غیر مخرب از جمله آزمون غیر مخرب امواج فرا صوتی (UT) استفاده نمود.