بازرسی وسایل بدنسازی

بازرسی وسایل بدنسازیlearn this here
فرایند بازرسی وسایل و تجهیزات بدنسازی برای فضاهای باز عمومی شامل بخش های متعددی میباشد که می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1- بررسی مواد استفاده شده در ساختار تجهیزات بازی 2- بررسی استحکام ساختاری تجهیزات 3- بررسی پرداخت سطح تجهیزات 4- بررسی الزامات وزنه ها و وسایل مقاومتی 5- بررسی الزامات داخل و خارج شدن به تجهیزات 6- بررسی اجزای مصرفی قابل تعویض مثل یاتاقان ها 7- بررسی فضای تمرین 8- بررسی ابعاد سطح حرکت

فرم درخواست بازرسی وسایل و تجهیزات بدنسازی