بازرسی حین نصب تجهیزات

بازرسی حین نصب تجهیزات تفریحی در محل نصب آن تجهیز انجام می پذیرد. در بازرسی حین نصب از تجهیزات تفریحی موارد زير مورد ارزيابى و بازرسی قرار می گیرند:

 • بررسی درستی نصب وسيله يا سوارى مطابق الزامات استاندارد ملى ايران 8987 و مطابق نظر بازرس
 • بررسی در معرض احتمال بروز خطر قرار گرفتن وسيله يا سوارى بواسطه خطرات و يا شرايط موجود قابل پيش بينى که ممکن است در محل و در طول کارکرد وسيله ايجاد شود.
 • بررسی احتمال خطر قابل پيش بينى در وسيله يا سوارى تفریحی براى سلامتى و ايمنى استفاده کنندگان، اپراتورها و اشخاص غير درگير با کارکرد وسيله در محل.
 • بررسی مناسب بودن توپوگرافى محل نصب تجهیز.
 • بررسی مناسب بودن خاک محل نصب تجهیز.
 • بررسی مناسب بودن توزيع بار و تراز بودن تجهیز
 • بررسی وجود هر گونه تداخل يا مانعى در حرکت عملکردى کامل وسيله يا سوارى و بررسی مناسب بودن فاصله مجاز ايجاد شده.
 • بررسی محل و مناسب بودن حصارها، موانع و ساير حفاظ هاى محل دربرگيرنده وسيله يا سوارى تفریحی.
 • بررسی چيدمان محل هاى ورودى و خروجى استفاده کنندگان وسيله يا سوارى تفریحی، شامل تمهيدات خروجى اضطرارى که با خروجى معمولى تفاوت دارد.
 • برای دانلود فرم درخواست بازرسی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:
 • فرم درخواست بازرسی تجهیزات شهربازی