بازرسی حین ساخت تجهیزات

بازرسي حين ساخت تجهیزات تفريحي به منظور حصول اطمينان از توليد وسايل تفريحي ايمن و استاندارد اولين گام در ايمن سازي شهربازيها به شمار ميرود. هدف از اين بازرسي بررسي انطباق اسناد و مدارك فني، نقشه هاي ساخت و فرآيند ساخت وسيله تفريحي با الزامات استاندارد  مي باشد كه در راستاي آن بازرسي از مواد اوليه مصرفي، انجام آزمونهاي غير مخرب و بررسي هاي ابعادي و ظاهري و در نهايت آزمونهاي عملكردي توسط بازرسان واجد صلاحيت صورت مي گيرد.

برای دانلود فرم درخواست بازرسی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

فرم درخواست بازرسی تجهیزات شهربازی