بازرسی حین بهره برداری و ادواری تجهیزات

در بازرسی حین بهره برداری از تجهیزات تفریحی که به صورت سالیانه انجام می پذیرد  به الزمات زير توجه می گردد:

  • بررسی ايراد هاى سازه اى، مکانيکى، الکتريکى، ابزارى، کنترلى و عملکردى.

انجام آزمون هاى غير مخرب تمامی نواحی بسیار مهم بر اساس استاندارد مناسب جهت تشخيص نشانه هاى ترک خوردگى يا پوسته شدن ناشى از خستگى يا تنش بيش از حد.

  • بازرسی کنترل ها و توقف اضطرارى.
  • بازرسی سيستم هاى ترمز.
  • بررسی علائم خوردگی در تمامی اجزا
  • بازرسى چشمى کامل با در نظر گرفتن تمام جزئيات و کنترل روا دارى تمامى اجزاى تحت ساييدگى.
  • در صورت نياز انجام آزمون ضخامت سنجی جهت بررسى سايش و خوردگى.
  • بازرسی و بازدید سیستم های قدرت، کنترل، الکتریکی، هیدرولیکی و پنوماتیکی

برای دانلود فرم درخواست بازرسی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

فرم درخواست بازرسی تجهیزات شهربازی