بازرسی حین بهره برداری و ادواری تجهیزات

بازرسی حین بهره برداری از تجهیزات زمین بازی جهت ایجاد سطح کلی ایمنی تجهیزات، فونداسیون ها و سطوح شامل تغییرات ایجاد شده در نتیجه اثرات آب و هوایی، ظهور پوسیدگی یا خوردگی و هر تغییر در سطح ایمنی تجهیزات مانند تعمیرات انجام شده، اجزاي اضافه شده ویا جایگزین شده، انجام می شود.

برای دانلود فرم درخواست بازرسی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

فرم درخواست بازرسی وسایل و تجهیزات بازی پارک ها