بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب لوله کشی فرایندی

بمنظور حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندی های استانداردها باید کلیه عوامل موثر در جوشکاری در مراحل مختلف اجرا تحت کنترل و بازرسی قرار گیرند. لوله ها و قطعات جوش شده، به بازرسی در مراحل مختلفی نیاز دارند که میتوان به بازرسی قبل از عملیات جوش، در حین عملیات جوش و همینطور در خاتمه عملیات جوش اشاره نمود. جهت تشخیص عیوب و ناپیوستگی های موجود در قطعات و جوش در لوله کشی های  فرایندی از جمله لوله های کربنی و فولادهای کم آلیاژ از آزمون فراصوت استفاده می شود و همچنین جهت مشخص کردن عیوب سطحی در لوله های فرایندی از  آزمون مایعات نافذ استفاده میگردد و در مواردی که مشخص نمودن عیوب سطحی و زیر سطحی (نزدیک به سطح) بر روی لوله کشی های فرایندی مدنظر باشد از روش آزمون ذرات مغناطیسی اسفاده میگردد.

برای دانلود فرم درخواست بازرسی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

فرم درخواست بازرسی جوش