بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب خطوط لوله

لوله ها و قطعات جوش شده، به بازرسی در مراحل مختلف قبل از ساخت، حین ساخت و همینطور در خاتمه ساخت نیاز دارند و بمنظور حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندیهای استانداردهای مربوطه باید کلیه عوامل موثر در جوشکاری در مراحل مختلف اجرا تحت کنترل و بازرسی قرار گیرند. جهت تشخیص عیوب و ناپیوستگی های موجود در قطعات و جوش خطوط لوله انتقال از روش انجام آزمون فراصوتی بهره گرفته می شود و همچنین جهت مشخص کردن عیوب سطحی قطعه مورد آزمایش درخطوط انتقال از روش آزمون مایعات نافذ استفاده میگردد و درصورتی که  مشخص کردن عیوب سطحی و زیر سطحی (نزدیک به سطح) بر روی خطوط لوله انتقال مهم باشد از روش آزمون ذرات مغناطیسی می توان بهره گرفت.

 

برای دانلود فرم میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

فرم درخواست بازرسی جوش