بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب تجهیزات تفریحی

به منظور تشخیص عیوب و نقص های وارده در قطعات حساس و جوش قطعات تجهیزات و سواری های تفریحی از آزمونهای غير مخرب بهره گرفته می شود.این فرآیند نشان مى دهد که آيا اجزاء بسيار مهم مکانيکى يا سازه اى تشکيل دهنده قسمت هايى از يک وسيله يا سوارى عارى از عيب و نقص هستند يا خير و همچنين ممکن است آزمون غير مخرب را به عنوان آزمونى اضافه بر هر گونه بازرسى فنی استفاده نمود. از آزمون هاى غير مخرب صنعت تجهیزات تفریحی در تشخيص موارد زير کمک گرفته می شود :

1- تشخیص سالم بودن جوش ها و فلز پايه جوش در قطعات جوشکارى شده تجهیزات تفریحی

2- تشخیص عیوب بوجود آمده در ضخامت ورق ها و صفحات آهنى و غير آهنى در معرض خوردگى به خصوص در حالتى که ارزيابى چشمى يا به وسيله ابزارهاى اندازه گيرى رايج ممکن نباشد.

برای دانلود فرم درخواست بازرسی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

فرم درخواست بازرسی تجهیزات شهربازی

فرم درخواست بازرسی تجهیزات بادی

فرم درخواست بازرسی وسایل و تجهیزات بازی پارک ها