بازرسی جوش و انجام آزمون غیر مخرب چشمی (VT)

يكي از مراحل بازرسي و كنترل جوش، بازرسي به روش چشمي (VT) مي باشد. بازرسي چشمي مي تواند از پيدايش بیشترین عيوب در جوشكاري جلوگيري كند. آزمون غیر مخرب چشمی روشی برای شناسایی نواقص و معایب سطحی است.

برای دانلود فرم درخواست بازرسی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

فرم درخواست بازرسی جوش