بازرسی جوش و انجام آزمون غیر مخرب مایع نافذ(PT)

قطعات جوش شده، به بازرسی در مراحل مختلف قبل از ساخت، حین ساخت و همینطور در خاتمه ساخت نیاز دارند و بمنظور حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندیهای استانداردهای مربوطه باید کلیه عوامل موثر در جوشکاری در مراحل مختلف اجرا تحت کنترل و بازرسی قرار گیرند. جهت مشخص کردن عیوب سطحی قطعه مورد آزمایش از روش آزمون مایعات نافذ استفاده میگردد.

برای دانلود فرم درخواست بازرسی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

فرم درخواست بازرسی جوش