بازرسی جوش و انجام آزمون غیر مخرب ذرات مغناطیسی (MT)

قطعات جوش شده، به بازرسی در مراحل مختلف قبل از ساخت، حین ساخت و همینطور در خاتمه ساخت نیاز دارند و بمنظور حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندیهای استانداردهای مربوطه باید کلیه عوامل موثر در جوشکاری در مراحل مختلف اجرا تحت کنترل و بازرسی قرار گیرند. جهت مشخص کردن عیوب سطحی و زیر سطحی (نزدیک به سطح) بر روی قطعات جوش شده از روش آزمون ذرات مغناطیسی می توان بهره گرفت.

برای دانلود فرم درخواست بازرسی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

فرم درخواست بازرسی جوش