بازرسی جوش و انجام آزمون غیر مخرب امواج فراصوت (UT)

قطعات جوش شده، به بازرسی در مراحل مختلف قبل از ساخت، حین ساخت و همینطور در خاتمه ساخت نیاز دارند و بمنظور حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندیهای استانداردهای مربوطه باید کلیه عوامل موثر در جوشکاری در مراحل مختلف اجرا تحت کنترل و بازرسی قرار گیرند. جهت تشخیص عیوب و ناپیوستگی های موجود در قطعات و جوش انجام گرفته شده بر روی آن از روش انجام آزمون فراصوتی بهره گرفته می شود.

برای دانلود فرم درخواست بازرسی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

فرم درخواست بازرسی جوش