بازرسی جایگاه های CNG

بازرسی جایگاه های CNGwikipedia post reference

فرایند بازرسی جایگاه های CNG شامل بخش های متعددی می باشد که به ترتیب می توان به موارد زیر اشاره کرد : 1- بازرسی میترینگ 2- بازرسی درایرها 3- بازرسی کمپرسور 4- بازرسی مخازن 5- بازرسی دیسپنسرها 6- بازرسی فواصل تجهیزات و تأسیسات جایگاه 7- بازرسی تجهیزات الکتریکی و ابزار دقیق