بازرسی جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده

شرکت بازرسی ایمن پاد نوین اصفهان با در دست داشتن کادر فنی مجرب و جوان و همچنین استفاده از تجهیزات به روز و بسیار دقیق در زمینه بازرسی از جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده (CNG) در مراحل مخلف از جمله  بازرسی حین فرایند احداث جایگاه تا مرحله بهره برداری  و بازرسی ادواری جهت بررسی و حصول اطمینان از رعایت الزامات ایمنی در مراحل احداث، تجهیز، راه اندازی، بهره برداری جایگاه ها و همچنین توزیع گاز طبیعی فشرده به خودروها، فعالیت دارد.

برای دانلود فرم درخواست بازرسی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

فرم درخواست بازرسی1 CNG

فرم درخواست بازرسی2 CNG