بازرسی تجهیزات زمین بازی

veloceinternational.com/online-marketing/types-of-content-marketing/بازرسی تجهیزات زمین بازی
فرایند بازرسی وسایل و تجهیزات بازی پارک ها شامل بخش های متعددی میباشد که بخش مشترک آنها الزامات ایمنی عمومی میباشد و به غیر از الزامات ایمنی عمومی برای انواع تجهیزات زمین بازی، الزامات ویژه هر نوع تجهیز باید مورد بررسی قرار گیرد که به شرح زیر می باشد:
1- الزامات ایمنی عمومی 2- انواع تاب 3- انواع سرسره 4- کابل های نقاله 5- چرخ و فلک ها 6- تجهیزات نوسانی 7- سرسره های سقوطی 8- استخر توپ 9 – سازه های مشبک فضایی

فرم درخواست بازرسی وسایل و تجهیزات زمین بازی