بازرسی ادواری سیلندرهای فولادی بدون درز

بازرسی ادواری سیلندرهای فولادی بدون درزhttps://hellboundbloggers.com/effective-stress-management-tips-for-college-students/67095

فرایند بازرسی ادواری سیلندرهای فولادی بدون درز شامل بخش های متعددی می باشد که به ترتیب می توان به موارد زیر اشاره کرد :1- تعیین هویت سیلندر و آماده سازی برای بازرسی و آزمون 2- بازرسی چشمی خارجی و داخلی 3- بازرسی گلویی سیلندر 4- آزمون های فشار هیدرولیکی و آلتراسونیک 5- بازرسی شیر و دیگر متعلقات