بازرسی ادواری خودروهای گازسوز CNG

بازرسی ادواری خودروهای گازسوز CNGwww.successconsciousness.com/blog/studying/how-to-make-studying-fun/

فرایند بازرسی ادواری خودروهای گازسوز CNG شامل بخش های متعددی می باشد که به ترتیب می توان به موارد زیر اشاره کرد :1- بازرسی مخازن 2- بازرسی شیرها 3- بازرسی پرکن 4- بازرسی خط لوله انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر سوخت 5- بازرسی واحد کنترل الکترونیکی(ECU) 6- بازرسی اتصالات