بازرسی آسانسورهای برقی

بازرسی آسانسورهای برقیresume writing services near me

فرایند بازرسی آسانسورهای برقی شامل بخش های متعددی می باشد که به ترتیب می توان به موارد زیر اشاره کرد :1- بازرسی چاه و چاهک 2- بازرسی موتورخانه و تأسیسات الکتریکی 3- بازرسی کابین 4- بازرسی فواصل و ابعادی اجزای مختلف 5- بازرسی ریل ها و وزنه تعادل