بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب مخازن تحت فشار

امروزه به دليل توسعه روزافزون صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي و نيروگاههـا و سـاخت هـزاران مخـازن تحـت فـشاري كـه درآنها كاربرد دارند، بازرسي مخازن تحت فشار از اهميت خاصي برخوردار است. مخازن تحت فشار بسیار خطرناك هستند و در هنگام بهره برداري حاوي مقادير زيادي انرژي ذخيره شده ميباشند كـه در صـورت تخريب، ميتوانند فاجعه بزرگي بوجود آورند. از مهمترین بخش های بازرسی مخازن تحت فشار  انجام بازرسی آزمون های غیر مخرب از این مخازن می باشند که شامل سه مرحله بازرسی قبل از عملیات جوش، در حین عملیات جوش و پس از عملیات جوش می باشند.

برای دانلود فرم درخواست بازرسی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

فرم درخواست بازرسی جوش