بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب

بازرسی جوش و تست های غیرمخربwww.e-architect.co.uk/articles/how-to-write-an-essay-on-architecture

فرایند بازرسی جوش و تست های غیرمخرب شامل بازرسی های متعددی می باشد که به ترتیب می توان به انواع آن در زیر اشاره کرد :1- بازرسی جوش به روش چشمی(VT) 2- بازرسی جوش به روش مایع نافذ(PT) 3- بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی(MT) 4- بازرسی جوش به روش آلتراسونیک(UT) 5- بازرسی جوش به روش رادیوگرافی(RT) 6- بازرسی جوش به روش جریان گردابی(ET)