بازرسی جایگاه ها و خودروهای گازسوز CNG

بازرسی جایگاه های CNGhis review

فرایند بازرسی جایگاه های CNG شامل بخش های متعددی می باشد که به ترتیب می توان به موارد زیر اشاره کرد : 1- بازرسی میترینگ 2- بازرسی درایرها 3- بازرسی کمپرسور 4- بازرسی مخازن 5- بازرسی دیسپنسرها 6- بازرسی فواصل تجهیزات و تأسیسات جایگاه 7- بازرسی تجهیزات الکتریکی و ابزار دقیق

 

 

 

 

بازرسی ادواری سیلندرهای فولادی بدون درز

فرایند بازرسی ادواری سیلندرهای فولادی بدون درز شامل بخش های متعددی می باشد که به ترتیب می توان به موارد زیر اشاره کرد :1- تعیین هویت سیلندر و آماده سازی برای بازرسی و آزمون 2- بازرسی چشمی خارجی و داخلی 3- بازرسی گلویی سیلندر 4- آزمون های فشار هیدرولیکی و آلتراسونیک 5- بازرسی شیر و دیگر متعلقات

 

 

 

 

 

 

 

 

بازرسی مخازن CNG نصب شده بر روی خودروها

فرایند بازرسی مخازن CNG نصب شده بر روی خودروها شامل بخش های متعددی می باشد که به ترتیب می توان به موارد زیر اشاره کرد :1- تعیین نوع مخزن 2- بازرسی مخازن 3- بازرسی شیرها و وسایل اطمینان تخلیه فشار 4- بازرسی چشمی روی سطح مخازن

 

 

 

 

 

بازرسی ادواری خودروهای گازسوز CNG

فرایند بازرسی ادواری خودروهای گازسوز CNG شامل بخش های متعددی می باشد که به ترتیب می توان به موارد زیر اشاره کرد :1- بازرسی مخازن 2- بازرسی شیرها 3- بازرسی پرکن 4- بازرسی خط لوله انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر سوخت 5- بازرسی واحد کنترل الکترونیکی(ECU) 6- بازرسی اتصالات