بازرسی تجهیزات بادی

بازرسی تجهیزات بادیhttps://www.lifecoachcode.com/2019/10/22/things-you-should-not-do-as-a-student-that-drain-your-motivation/

فرایند بازرسی تجهیزات بادی شامل بخش های متعددی می باشد که به ترتیب می توان به موارد زیر اشاره کرد :1- بازرسی منسوج ها، ریسمان و توری 2- بازرسی طناب ها، زیپ ها و مواد پرداخت سطح تزئینی 3- بازرسی تکیه گاه ها و استحکام ساختاری وسیله 4- بازرسی محل های دسترسی 5- بازرسی دستگاه دمنده 6- بازرسی محل های گیرکردن 7- بازرسی تونل ها و تنگه های بادی 8- بازرسی تأسیسات الکتریکی 9- بازرسی محل قرارگیری و محدودیت های تجهیزات بادی

فرم درخواست بازرسی تجهیزات بادی