آیین نامه ها و استاندارد ها

آیین نامه ها و استانداردها

آیین نامه ها و استانداردها در زمینه های مختلف بازرسی پرکاربرد و از ملزومات آن ها می باشند. استانداردها و آیین نامه های مورد نیاز هر زمینه بازرسی در زیر به صورت جداگانه ذکر شده است :

1- استانداردهای مربوط به بازرسی تجهیزات شهربازی و بادی دانلود استاندارهای شهربازی

2- استانداردهای مربوط به بازرسی تجهیزات زمین بازی و بدنسازی دانلود استاندارهای بدنسازی دانلود استاندارهای زمین بازی

3- استانداردهای مربوط به بازرسی جوش و تست های غیرمخرب دانلود استاندارهای آزمون غیر مخرب

4- استانداردهای مربوط به جایگاه ها و خودروهای گازسوز CNG دانلود استاندارهای جایگاه CNG دانلود استاندارهای خودروهای گازسوز CNG

5- استانداردهای مربوط به آسانسورهای برقی دانلود استاندارهای آسانسور

6- آیین نامه ها دانلود آیین نامه وسایل حفاظت فردی دانلود آیین نامه کار در اتفاع دانلود آیین نامه کار بر روی خطوط برق و تجهیزات برق دار
After the heating, observe the tubes and write down the readings, using the + conservativedailynews.com/2019/07/how-to-rescue-your-resume-from-a-catastrophic-failure/ and symbols.